แผนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 4101

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
  กลยุทธ์
             1) สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร
             2) พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
             3) แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
   กลยุทธ์ 
ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย
             
1) ระดับของข้อมูล ระดับหมูบ้าน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, ประเทศ, ภูมิภาค และระดับโลก
             
2) ชนิดของข้อมูล ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการเกษตรในเรื่องการผลิตสินค้าคู่แข่งอื่น
             
3) ผู้ใช้ข้อมูล เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยตรวบสอบ
             
4) การพัฒนาข้อมูล ข้อมูลเป็นจริงพยสกรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ ป้องกันความเสี่ยงได้ ป้องกันความเสี่ยงของเกษตรกรได้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระชาติจากล่างสู่บน
   กลยุทธ์
             
1) จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรโดยใช้ฐานข้อมูลของเกษตรกรตั้งแต่ระดับหมู่บ้านสู่จังหวัด
             
2) บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดกลุ่มจังหวัดและแผนแม่บทในการพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
             
3) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการตามแผนแม่บท

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความมั่งคั่ง มั่งคง และยั่นยืนในอาชีพเกษตรกรรม
   กลยุทธ์
             
1) การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ
             
2) สร้างอำนาจต่อรองให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนสูงสุดจากผลผลิต
             
3) สร้างการเรียนรู้และพัฒนาของเกษตรกรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานการณ์โลก
             
4) สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเกษตรกร

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สภาเกษตรเกษตรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรรม