วิสัยทัศน์ พันธกิจ

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 2351

วิสัยทัศน์ (Vision)

nfc vision1

พันธกิจ (Mision)

- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง ให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิติให้ดีขึ้น
- สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรโดยเชื่อมโยงกับภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด
- บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อนพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน
- จัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อนประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และใช้นโยบายของรัฐ
- ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ประมง นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกษตรกรรมอื่นๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม