กันยายน

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 918

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 ที่ห้องศูนย์การประชุมสาเกตฮอล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายปิยะ มีสวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 5/2562 (6) เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนข้าวอินทรีย์โดยรับฟังความเห็นจากผู้แทนเกษตรกร ปราชญ์เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านข้าวและเรื่องอื่นๆ

62 09 4 5

62 09 13