พฤษภาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 658

S 69967903

S 69967902

62 05 22

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้มอบหมาย นางสาวรัชดาวัลย์ น้อยจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตราการ และเสนอโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

62 05 24 01          62 05 24 02

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี มอบหมาย นางสาวมนัญญา เชื้อชายเลิศ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการแจกต้นขุนน จำนวน 150 ต้น พร้อมทั้งหน่วยงาน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน

การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฎิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตร เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพืช การเลือกซื้อสารเคมีอย่างถูกวิธี การวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารพืช การลดการเผาเศษซากวัสดุการเกษตร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การทำหมันสุนัขและแมว สาธิตการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน การให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการน้ำ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การสาธิตแปรรูปอาหาร การให้คำแนะนำด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่าถูกวิธี การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าธงฟ้า และบริการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย จากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการจากหน่วยงานเอกชนจำนวนมาก ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาเกษตรกร ให้มีความพร้อม เตรียมเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตร เสริมเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถพัฒนาอาชีพเกษตร   ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ และเอกชน  ร่วมออกหน่วยบริการ จำนวน 23 หน่วยงาน กิจกรรมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย

62 05 28 01        62 05 28 02

62 05 28 03             62 05 28 04

  62 05 28 01

62 05 28 02

62 05 28 03

62 05 28 01

62 05 28 02

62 05 28 03

92949

                    “คู่หูสวัสดิการเพื่อประชาชน” คู่หูที่จะทำให้คุณรู้จักการออมเงิน เพื่อให้คุณมีบำนาญสุขกาย สบายใจ ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้า ชาวนาชาวไร่ คนขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง คนขับแท๊กซี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาชีพอิสระ มีเงินบำนาญใช้ในวัยเกษียณ 60 ปี

สนใจสมัครพร้อมออมเงินกับ กอช. ได้ที่.... ธนาคาร ธ.ก.ส. ออมสิน ธอส. กรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติม เทสโก้โลตัส ทุกสาขา รวมถึงคลังจังหวัด และสถาบันการเงินชุมชนที่ร่วมกับ กอช. ทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สายด่วนเงินออม โทร 02-049-9000 หรือ line@ : @nsf.th
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กอช. :www.nsf.or.th/mobile.html

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เคล็ดลับการออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ #สนับสนุนทุกการออมอย่างมีเป้าหมาย

62 05