สิงหาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 395

62 08 02

62 08 07

62 08 20 21

                    

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคระบาด(ชนิด)ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ของจังหวัดสระบุรี โดยมีนายอำเภอมวกเหล็ก ผู้แทนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี/ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชน นายปิยะ มีสวัสดิ์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ โดย น.ส.อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้รับข้อมูลจากสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาดชนิดนี้ ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรกรได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับยาและเวชภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดการควบคุมโรคอย่างจริงจัง จึงจำเป็นต้องให้ความรู้สร้างความเข้าใจร่วมกัน สำนักงานสภาเกษตรกรสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการ “อบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคระบาด(ชนิด)ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ของจังหวัดสระบุรี”ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการปฏิบัติการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยภายในฟาร์มของตนเองตามมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคเบื้องต้นตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ และแนะแนวทางการฟื้นฟูสุขภาพของสัตว์ให้กลับสู่สภาวะปกติ รวมทั้งให้ความรู้ด้านคุณภาพน้ำนมดิบตามความต้องการของตลาดรับซื้อจากภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโคนม บุคคลเป้าหมาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ กระบือ และสัตว์เท้ากีบคู่ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ผลการจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก รวมเป็นจำนวน 102 ราย จากการถาม-ตอบของวิทยากร สามารถตอบได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ ทำให้รู้ว่าเกษตรกรมีความเข้าใจการควบคุมการระบาดของโรคระบาดชนิดนี้มากขึ้น ทั้งนี้ วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการควบคุมป้องกันโรค ร่วมกันผลักดันให้ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ฯ มีการดูแลจัดการฟาร์มของตนเองอย่างเข้มงวดอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ มีวินัยในการจัดทำวัคซีนตามโปรแกรม จดบันทึกข้อมูลฟาร์ม ตลอดจนจัดทำเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบขอรับใบการรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไป ส่วนภาคเอกชน โดยสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด วิทยากรให้ความรู้เรื่องการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ โดยเน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขลักษณะในฟาร์มและการควบคุมความสะอาดของอุปกรณ์ในการใช้รีดน้ำนมดิบ และการเก็บรักษาคุณภาพ และบริษัทคลองไทร จำกัด มาให้ข้อมูลสถานการณ์ผลิตน้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่มีน้ำนมดิบเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ มีความเข้าใจในความต้องการของผู้รับซื้อและมีความตระหนักที่จะผลิตน้ำนมดิบให้มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

62 08 26 01  62 08 26 02

62 08 26 03  62 08 26 04

62 08 26 05  62 08 26 06

62 08 30