เมษายน

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 436

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีร่วมประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งที่ 925/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เป็นองค์ประกอบคณะทำงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรอำเภอวังม่วง ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง และวันที่ 24 เมษายน 2562 มีการประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรอำเภอบ้านหมอ ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ โดยมีนางสาวนฤมล ธารารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายสมจิตร แก่นวิจิตร ผู้แทนเกษตรกรตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง และนางสมศรี เพ็งรุ่ง ผู้แทนเกษตรกรตำบลโคกใหญ่ อำเภอ
บ้านหมอ เป็นผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง การสนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อด้านเกษตรรวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อแจ้งเตือนภัยให้แก่เกษตรกร

392

394

395

396

397

398

                  วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

62 04 29 01      62 04 29 02

62 04 29 03      62 04 29 04