ตุลาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 1718

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีร่วม “การเสวนาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหาและหาทางออกร่วมกัน โดยมีหัวหน้าสภาเกษตรกร ,สมาชิกสภาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา วันที่ 13 - 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

59 10 13

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีร่วมงานโครงการสนับสนุ่นเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งเป็นโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประธานสภาเกษตรกร, หัวหน้าสภาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมในพิธีการเปิดงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ธ.ก.ส.สาขาสระบุรี

59 10 14

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี นางศุภาวรรณ สิบพันทา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

59 10 23 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี นายสมบัติ  อำนาคะ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี นางศุภาวรรณ สิบพันทา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ลานพื้นแข็ง จังหวัดทหารบกสระบุรี ค่ายอดิศร วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 59 10 25

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี นางศุภาวรรณ สิบพันทา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น4 (ทานตะวัน) ศาลากลางจังหวัดสระบุรีวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

59 10 26

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2559 พิจารณาตำบลเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหรรม (อำเภอละ 1 ตำบล) สรุปผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร พร้อมทั้งมอบหมายงานสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเอสำรวจกลุ่มเกษตรกร เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนฯ ในปีงบประมาณ 2560 ได้เชิญสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อสอบถามปัญหาโรคระบาดสัตว์ปากเท้าเปื่อยโคนม ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก

ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรแต่ละอำเภอ

  1. ปริมาณผลผลิตในแต่ละพื้นที่
  2. ราคาข้าวโพดในแต่ละพื้นที่
  3. ตลาด/แหล่งรับซื้อผลผลิตในแต่ละพื้นที่

วันพฤหัสบดี ที่ 27ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

59 10 27