ตุลาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 3338

          วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ได้มีประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาและการงบประมาณ ครั้งที่ 4/2558 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนคณะทำงานฯ และร่วมหารือในประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อสรุปรวบรวมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

58 10 9

          วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ได้กำหนดจัดการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2558 พิจารณาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2556 – 2559 ได้มีการพิจารณาถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัด เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลสมาชิกฯในเรื่องต่างๆ

58 10 22