พฤศจิกายน

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 2539

          วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้มีการอบรมเรื่องโครงการกิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกร เพื่อดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินโครงการกิจกรรมในแต่ละอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

58 11 4

          วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ระหว่างวันที่ 9 - 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องขายทอดตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

58 11 9

        วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีร่วมงานโครงการ “เงินออมธนาคารต้นไม้” ซึ่งเป็นโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยฝ่ายกิจการสาขาภาคกลางได้ดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู เป็นประธานในพิธีเปิด 

58 11 10

        สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการกิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกร เพื่อดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดสระบุรี เริ่มที่ อ.หนองโดน อ.พระพุทธบาท อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เสาไห้ อ.เมืองสระบุรี อ.หนองแซง อ.วิหารแดง อ.หนองแค อ.วังม่วง และ อ.มวกเหล็ก โดยลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2558

58 11 11 20