พฤษภาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 2511

          วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “การติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2559” ณ โรงแรมการ์เด้นส์ เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การรายงานผล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามแผนที่กำหนด 

59 05 2

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี มาอบรมให้องค์ความรู้เกษตรกร เรื่องการลดต้นทุนการผลิตในการปลูกข้าว เพื่อต่อยอดความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป

59 05 04

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโคกโพธิ์ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรลพบุรี มาอบรมให้องค์ความรู้เกษตรกร เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ และเรื่องผักปลอดสารพิษกับมาตราฐาน GAP เพื่อต่อยอดความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป

59 05 11

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบ่อพระอินทร์ หมู่ที่7 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอบรมให้องค์ความรู้เกษตรกร เรื่องการออกแบบโลโก้และการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรได้ทำการแปรรูปเตรียมการจำหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ทั้งยังเป็นการต่อยอดความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ให้ทำอาชีพนี้ได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 

59 05 12

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองบอน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอบรมให้องค์ความรู้เกษตรกร เรื่องการออกแบบโลโก้และการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรได้ทำการแปรรูปเตรียมการจำหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ทั้งยังเป็นการต่อยอดความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ให้ทำอาชีพนี้ได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

16 05 16 

          วันที่ 23พฤษภาคม 2559 คณะกิจการสภาและการงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ ประชุมเรื่องการจัดประชุมตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ของทุกคณะแผนการลงพื้นที่โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์เกษตรกรรายสินค้าเกษตร และประเด็นปัญหาของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดต่อไป

59 05 23

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ได้มีการประชุมคณะทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิของเกษตร สินเชื่อ หนี้สินสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2559 ประชุมในหัวข้อเรื่องรายงานข้อมูลเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินผูกพันจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พิจารณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร การเข้าถึงสถาบันการเงิน การคุ้มครองสิทธิ รวมไปถึงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรรายสินค้าเพื่อพัฒนารายได้ของเกษตรกร

59 05 24

          สมาชิกสภาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทางเลือกอาชีพเกษตรกรรมในสภาวการณ์ขาดแคลนน้ำทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 ณ “สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม” ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อการทำสวนเกษตรผสมผสานและการดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงหัวข้อเกษตรทฤษฎีใหม่กับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เป็นต้น ทั้งยังเดินทางไปชมสินค้าของเกษตรกรตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรีเพื่อนำมาต่อยอดความรู้และยังสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรมในพื้นที่ที่สนใจต่อไป

59 05 26