มิถุนายน

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 3019

          วันที่ 6 มิถุนายน 2559 คณะกิจการสภาและการงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2/2559 ประชุมในหัวข้อเรื่องการทำงานของคณะทำงานในแต่ละด้านเพื่อเชื่อมโยงไปยังการดำเนินโครงการด้านต่างๆ, พิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานแทนตำแหน่งที่ว่าง และกิจกรรมกลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

59 06 06

          วันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะทำงานด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2559 ประชุมในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล, การสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

59 06 07

          วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ที่ 10 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาที่เหมาะสม ให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ พร้อมทั้งมีบริการจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเข้าร่วม 

59 06 09

          วันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี มาอบรมให้องค์ความรู้เกษตรกร ในเรื่องข้าวและพืชที่ใช้ปลูกในช่วงงดการปลูกข้าว เพื่อต่อยอดความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป

59 06 20

          วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ได้กำหนดจัดการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2559 พิจารณาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน โดยการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสระบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตมาให้ข้อมูลและตอบคำถามในประเด็นต่างๆแก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปพัฒนาและให้ข้อมูลความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

59 06 23

          วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ศาลาบ้านม้า หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรลพบุรี มาอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการปลูกผักสวนครัวปลอดภัยได้คุณภาพและมาตรฐาน และร่วมกันวางแผนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรเพื่อต่อยอดความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

59 06 24

          วันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรลพบุรี มาอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการปลูกผักสวนครัวปลอดภัยได้คุณภาพและมาตรฐาน และร่วมกันวางแผนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรเพื่อต่อยอดความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

59 06 28

          วันที่ 28 มิถุนายน 2559 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

59 06 28 2

          วันที่ 29 มิถุนายน 2559 หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสระบุรีเกษตรแฟร์ ผู้ผลิตพบผู้บริโภค ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 

59 06 29

          วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเวทีเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนาประชาชนสระบุรีอยู่ดีมีสุข ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้หน่วยงานในทุกภาคส่วนประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล เสนอความต้องการ และจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อประชาชนในจังหวัดสระบุรีต่อไป

59 06 30 1

          กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และการชลประทาน และด้านปศุสัตว์ โคนม และการประมง พิจารณาวาระการประชุมในหัวข้อเรื่องปัญหาภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกร ปัญหาและความต้องการในการเลี้ยงสัตว์ และติดตามกรอบแผนงานของคณะทำงานในแต่ละพื้นที่ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา

59 06 30 2