กรกฎาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 2983

           วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ตำบลธารเกษม อำเภอพรพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตร โดยอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการปลูกข้าวโพดแบบครบวงจร และร่วมกันวางแผนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรเพื่อต่อยอดความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

59 07 08

           วันที่ กรกฎาคม 2559 หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ และ ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

59 07 08 2 

          กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรและการงบประมาณ คณะทำงานด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และคณะทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี พิจารณาวาระการประชุมในหัวข้อหลักเรื่องแนวทางการนำเสนอแสดงความคิดเห็นของสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ในการเข้าร่วมสัมมนา รู้จริง รู้ลึก โอกาสการค้าของ SMEs ไทย กับกลุ่ม CLMV และรู้จัก TPP” ในวันที่ สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยาและประชุมประเด็นต่างๆตามแต่ละคณะทำงาน

59 07 14

          วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าสำนักงาน, หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอแผนทั้งหมด 13 จังหวัด

59 07 21

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 เพื่อเทดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที่ 28 กรกฎาคม) ณ วัดตะเฆ่ หมู่ที่ 6 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

59 07 29