ธันวาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 3102

       วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 สมาชิกสภาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และสมาชิกได้ร่วมดำเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อาทิเช่น ต้นขนุน ต้นพยุง ต้นอินทนิล และต้นมะค่า อีกด้วย

 58 12 05

  

           วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมการเพิ่มความหลากหลายของสัตว์น้ำท้องถิ่นในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก โดยสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ณ ท่าน้ำวัดตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

58 12 09 001

           วันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะกิจการสภาและการงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 5/2558 ระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ ประชุมเรื่องการจัดประชุมตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ของทุกคณะ, แนวทางการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 และประเด็นปัญหาของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่พร้อมแนวทางการแก้ไขและพัฒนาต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดต่อไป

58 12 17 001

           วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดสุวรรณคีรี ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ภายในงานมีบูธกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นมากมายที่มาร่วมให้ความรู้เกษตรกร โดยมี ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด

 58 12 18 001