สิงหาคม

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 2329

           วันที่ 4 สิงหาคม 2559 สมาชิกสภาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ในหัวข้อ”รู้จริง รู้ลึก โอกาสการค้าของSMEsสู่ตลาดการค้าเสรีและรู้จักTPP” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

59 08 04

           วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ณ บริเวณบึงสาธารณะตาลเดี่ยว

59 08 09

           วันที่ 12 สิงหาคม 2559 หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

59 08 12

           วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรและการงบประมาณ คณะทำงานด้านการตลาด ราคาผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม และคณะทำงานด้านพืช ปัจจัยการผลิต และเคมีภัณฑ์ อาหารพลังงาน พิจารณาวาระการประชุมในหัวข้อประเด็นหลักต่างๆตามแต่ละคณะทำงาน ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

59 08 16

           วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา8.30น. ได้กำหนดจัดการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่4/2559พิจารณาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของเกษตรกร และพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี 

59 06 23

           วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ประธาน, ตัวแทนสมาชิกสภาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

59 08 25

           วันที่ 31 สิงหาคม 2559 หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้มีการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบาย จึงได้เชิญประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง

59 08 31