เมษายน

58. 11. 29
posted by: NFC
ฮิต: 3278

          วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสัตว์) แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคือ นายสมบัติ แก้ววิสูตร

59 04 11 01w

         วันที่ 19 เมษายน 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวปลวก หมู่ที่ 3 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรีมาให้ความรู้ในเรื่องการปลูกถั่วเขียว แก่กลุ่มผู้ปลูกถั่วเขียวตำบลหัวปลวก เพื่อต่อยอดความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป

59 04 19 01w

  

          วันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรูเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเชิญคุณสุจินันท์ มาให้ความรู้ในเรื่องการแปรรูปกล้วย แก่เกษตรกรตำบลไก่เส่า เพื่อต่อยอดความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป

59 04 20 01w 

          วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ศูนย์วิสาหกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรูเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่เกษตรกรตำบลหนองยาว เพื่อต่อยอดความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป

59 04 26 01

          วันพุธที่ 27 เมษายน2559 เวลา 9.00 น. ได้กำหนดจัดการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2559 พิจารณาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน  โดยวาระการประชุมครั้งนี้คือ เรื่องรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเรื่องความต้องการบ่อบาดาลของเกษตรกร และแจ้งผลการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านสัตว์)แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกสภาเกษตรกรฯในที่ประชุมได้รับทราบ

59 04 27 01

          วันที่ 27 เมษายน 2559 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาเกษตรกรฯ สมาชิกสภาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้จัดให้มีการรดน้ำดำหัวสมาขิกฯผู้อาวุโส เพื่อการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ผ่านมา

59 04 27 02w2