กิจกรรมปี 62


61 10 01 01

61 10 01 02

 

61 10 01 03

61 10 02

61 10 03

 

61 10 04 01

61 10 04 02

61 10 05

61 10 10

 

61 10 15 01

61 10 15 02

61 10 15 03

 

61 10 19

61 10 19 2

61 10 20

61 10 20 2

61 10 22

61 10 24

61 10 26

 

                    วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2561                  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

                   61 10 29 01           61 10 29 02                             61 10 29 03             61 10 29 04

 

61 11 1

 61 11 02

61 11 05

61 11 05 2

61 11 05 3

61 11 06

61 11 06 2

61 11 07

61 11 07 2

 

61 11 08

61 11 08 2

 

61 11 09

61 11 12

61 11 12 02

 

61 11 13

61 11 14

61 11 14 2

61 11 15

61 11 15 2

61 11 16

61 11 16 2

61 11 18

61 11 18 2

61 11 19

61 11 19 2

 

61 11 19 3

61 11 20

 

61 11 20 2

61 11 21

61 11 21 2

 

61 11 22

 

61 11 28

 

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะทำงานด้านการตลาด ราคาผลผลิตทางการเกษตร              และเกษตรอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

61 11 30 01  61 11 30 02  61 11 30 03

 

61 12 12 01

 61 12 12 14.00

                                   วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ อำนาคะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี            พร้อมด้วย น.ส อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกร      จังหวัดสระบุรี เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ เพื่อยื่นหนังสือ แจ้งประเด็นปัญหา        โรคระบาด (ชนิด) ปากและเท้าเปื่อยในโคนม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยได้ความว่า ท่านรองผู้ว่าฯ มอบหมายให้รักษาการปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับ มทบ.18 จ.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ            ข้อเท็จจริง และร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.          ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.10 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการนี้นายสมบัติ อำนาคะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหารือ ประเด็นปัญหา ตามวัน และเวลาดังกล่าวด้วย

 61 12 17 01  61 12 17 02

 

61 12 18

61 12 19

 61 12 21

61 12 23

61 12 24

61 12 24 02

 

61 12 26 01

61 12 26 02

62 01 15

62 01 16

62 01 30

 

62 02 01

 

62 02 12

 

62 02 20

62 02 22

 

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

62 02 26 01    62 02 26 02

 

               สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา 36 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่ออบรมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SME ที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจสามารถเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและอบรมเชิงปฎิบัติการและให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐานสินค้า เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ยกระดับเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ เป้าหมาย จำนวน 120 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือเกษตรกรที่มีการแปรรูป

            ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบัติ อำนาคะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยประสานงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

                นายนเรศ สุดประเสริฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ ได้ขอให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันพัมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SME ที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจได้มีความเข้มแข็ง โดยร่วมเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกัน 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 มีแผนการดำเนินงาน เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร Smart Entrepreneur    เน้นการให้ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ        รูปแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ การแปรรูปสร้างมูลค่า และการตลาดนำการผลิต ส่งเสริมการจัดทำแผนธุรกิจที่มีคุณภาพเชื่อมโยงสู่แหล่งเงินทุน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ และการถ่ายทอดประสบการณ์จากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ โดยรายละเอียดการสัมมนา ดังนี้
1. หัวข้อ พลิกโฉมเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ก้าวสู่เกษตร 4.0
2. หัวข้อ Smart farmer Knowledge Sharing (นำเสนอประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ)
3. หัวข้อ กระบวนการคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและแผนธุรกิจ
4. หัวข้อ รุก รับ จับเทรนด์ธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร
5. หัวข้อ การออกแบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้ตรงกับผู้บริโภคและเทรนด์การตลาด
6. หัวข้อ กฎหมายกับการจำหน่ายสินค้าเกษตร และการค้าออนไลน์
7. หัวข้อ มาตรฐาน ข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อยกระดับสินค้า
8. Workshop: การเขียนแผนธุรกิจ
* นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ ที่มีศักยภาพสูง มีความคิดก้าวหน้า มีแนวทางใหม่ๆ มีโอกาสได้เข้าถึงเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการฟาร์มทั้งระบบแบบครบวงจร และการแข่งขันทางการค้า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี      มีแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกันต่อไป....

62 02 28 0101  62 02 28 0102

62 02 28 0103  62 02 28 0104

62 02 28 0105  62 02 28 0106

62 02 28 0107  62 02 28 0108

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีร่วมประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งที่ 925/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เป็นองค์ประกอบคณะทำงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรอำเภอวังม่วง ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง และวันที่ 24 เมษายน 2562 มีการประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรอำเภอบ้านหมอ ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ โดยมีนางสาวนฤมล ธารารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายสมจิตร แก่นวิจิตร ผู้แทนเกษตรกรตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง และนางสมศรี เพ็งรุ่ง ผู้แทนเกษตรกรตำบลโคกใหญ่ อำเภอ
บ้านหมอ เป็นผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง การสนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อด้านเกษตรรวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อแจ้งเตือนภัยให้แก่เกษตรกร

392

 

394

395

396

397

398

 

 

                  วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

62 04 29 01      62 04 29 02

62 04 29 03      62 04 29 04

 

 

S 69967903

 

S 69967902

62 05 22

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้มอบหมาย นางสาวรัชดาวัลย์ น้อยจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตราการ และเสนอโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

62 05 24 01          62 05 24 02

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี มอบหมาย นางสาวมนัญญา เชื้อชายเลิศ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการแจกต้นขุนน จำนวน 150 ต้น พร้อมทั้งหน่วยงาน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน

การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฎิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตร เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพืช การเลือกซื้อสารเคมีอย่างถูกวิธี การวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารพืช การลดการเผาเศษซากวัสดุการเกษตร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การทำหมันสุนัขและแมว สาธิตการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน การให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการน้ำ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การสาธิตแปรรูปอาหาร การให้คำแนะนำด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่าถูกวิธี การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าธงฟ้า และบริการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย จากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการจากหน่วยงานเอกชนจำนวนมาก ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาเกษตรกร ให้มีความพร้อม เตรียมเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตร เสริมเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถพัฒนาอาชีพเกษตร   ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ และเอกชน  ร่วมออกหน่วยบริการ จำนวน 23 หน่วยงาน กิจกรรมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย

62 05 28 01        62 05 28 02

62 05 28 03             62 05 28 04

  62 05 28 01

62 05 28 02

62 05 28 03

62 05 28 01

62 05 28 02

62 05 28 03

92949

 

                    “คู่หูสวัสดิการเพื่อประชาชน” คู่หูที่จะทำให้คุณรู้จักการออมเงิน เพื่อให้คุณมีบำนาญสุขกาย สบายใจ ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้า ชาวนาชาวไร่ คนขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง คนขับแท๊กซี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาชีพอิสระ มีเงินบำนาญใช้ในวัยเกษียณ 60 ปี

สนใจสมัครพร้อมออมเงินกับ กอช. ได้ที่.... ธนาคาร ธ.ก.ส. ออมสิน ธอส. กรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติม เทสโก้โลตัส ทุกสาขา รวมถึงคลังจังหวัด และสถาบันการเงินชุมชนที่ร่วมกับ กอช. ทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สายด่วนเงินออม โทร 02-049-9000 หรือ line@ : @nsf.th
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กอช. :www.nsf.or.th/mobile.html

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เคล็ดลับการออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ #สนับสนุนทุกการออมอย่างมีเป้าหมาย

62 05

 

 

62 06 06 01

62 07 1214 

  

            เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 นายปิยะ มีสวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่5 ของปีงบประมาณ 2562) เพื่อพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์พัฒนาข้าวอินทรีย์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนำข้อมูลยุทธศาสตร์ข้าวของสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นแนวทางในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

67425465 2371115282981867 2737652814925791232 o        67481830 2371115376315191 5776758354881806336 n

67441936 2371115442981851 7499967094520283136 n

 

 67328356 2172982106157700 1802874262650880000 n

 

62 07 25 09   

62 07 30

62 07 31

 

62 08 02

62 08 07

 

62 08 20 21

                    

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคระบาด(ชนิด)ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ของจังหวัดสระบุรี โดยมีนายอำเภอมวกเหล็ก ผู้แทนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี/ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชน นายปิยะ มีสวัสดิ์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ โดย น.ส.อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้รับข้อมูลจากสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาดชนิดนี้ ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรกรได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับยาและเวชภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดการควบคุมโรคอย่างจริงจัง จึงจำเป็นต้องให้ความรู้สร้างความเข้าใจร่วมกัน สำนักงานสภาเกษตรกรสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการ “อบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคระบาด(ชนิด)ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ของจังหวัดสระบุรี”ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการปฏิบัติการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยภายในฟาร์มของตนเองตามมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคเบื้องต้นตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ และแนะแนวทางการฟื้นฟูสุขภาพของสัตว์ให้กลับสู่สภาวะปกติ รวมทั้งให้ความรู้ด้านคุณภาพน้ำนมดิบตามความต้องการของตลาดรับซื้อจากภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโคนม บุคคลเป้าหมาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ กระบือ และสัตว์เท้ากีบคู่ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ผลการจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก รวมเป็นจำนวน 102 ราย จากการถาม-ตอบของวิทยากร สามารถตอบได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ ทำให้รู้ว่าเกษตรกรมีความเข้าใจการควบคุมการระบาดของโรคระบาดชนิดนี้มากขึ้น ทั้งนี้ วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการควบคุมป้องกันโรค ร่วมกันผลักดันให้ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ฯ มีการดูแลจัดการฟาร์มของตนเองอย่างเข้มงวดอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ มีวินัยในการจัดทำวัคซีนตามโปรแกรม จดบันทึกข้อมูลฟาร์ม ตลอดจนจัดทำเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบขอรับใบการรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไป ส่วนภาคเอกชน โดยสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด วิทยากรให้ความรู้เรื่องการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ โดยเน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขลักษณะในฟาร์มและการควบคุมความสะอาดของอุปกรณ์ในการใช้รีดน้ำนมดิบ และการเก็บรักษาคุณภาพ และบริษัทคลองไทร จำกัด มาให้ข้อมูลสถานการณ์ผลิตน้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่มีน้ำนมดิบเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ มีความเข้าใจในความต้องการของผู้รับซื้อและมีความตระหนักที่จะผลิตน้ำนมดิบให้มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

62 08 26 01  62 08 26 02

62 08 26 03  62 08 26 04

62 08 26 05  62 08 26 06

 

62 08 30

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 ที่ห้องศูนย์การประชุมสาเกตฮอล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายปิยะ มีสวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 5/2562 (6) เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนข้าวอินทรีย์โดยรับฟังความเห็นจากผู้แทนเกษตรกร ปราชญ์เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านข้าวและเรื่องอื่นๆ

62 09 4 5

 

62 09 13


IMAGE การเพาะเลี้ยงปลาดุก
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การเลี้ยงกบ
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การขุนโค สำหรับเกษตรกรรายย่อย
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การเลี้ยงสุกร
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่อง
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การขยายพันธ์ผักหวานป่า
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การลดต้นทุนการผลิตข้าว
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...
IMAGE การเพิ่มผลผลิตเห็ดฟาง
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารอ่านต่อ คลิก  Read More...

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น